pokazWszystkie
szukanie zaawansowane
Szukaj w kategorii

Jesteś tutaj: Strona główna arrow Informacje arrow Regulamin

Regulamin

Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.

sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców

w sklepie internetowym FOXFOTO.PL

 

 

zasady ogólne

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie FOXFOTO.PL (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem http://foxfoto.pl.

 

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest FOXFOTO s.c., z siedzibą w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy 94-227, NIP 9471916045, REGON 473304713, BDO: 000010258, telefon: 42-2529995, fax: 42-2529996 adres poczty elektronicznej: sklep@infoto.pl.

 

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

 

 

§ 2

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem http://foxfoto.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem INFOTO.PL prowadzonym poza adresem http://foxfoto.pl.

 

2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach netto oraz brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

 

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

 

 

§ 3

 

1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna nie będąca konsumentem, a także każda osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu. W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki czynności podejmuje w jej imieniu dowolna osoba fizyczna.

 

2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego adresu poczty elektronicznej.

 

3. W związku z realizacją zamówień, w szczególności udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać następujące dane podane przez Kupującego:

 

1) firmę oraz imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej,

2) siedzibę,

3) numer NIP,

4) adres poczty elektronicznej,

5) adres dostawy,

6) numer telefoniczny.

 

4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego będącego osobą fizyczną wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:

 

1) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,

2) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,

3) obsługi zwrotów oraz reklamacji.

 

5. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego będącego osobą fizyczną dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego, a także w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

 

6. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.

 

7. Podanie danych osobowych przez Kupującego będącego osobą fizyczną jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.

 

8. Kupujący będący osobą fizyczną może zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika Sklepu. W takim przypadku Sprzedający usuwa dane związane z aktywnością Kupującego w Sklepie. Sprzedający może przetwarzać dane związane z zawartymi umowami sprzedaży, w szczególności w okresie niezbędnym do rozpatrywania reklamacji i innych roszczeń Kupujących.

 

 

składanie i realizacja zamówień, płatności

 

§ 4

 

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

 

1) rodzaj towaru, jego producenta,

2) krótki opis towaru,

3) cenę towaru,

4) przewidywany czas realizacji zamówienia,

 

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru w jeden z następujących sposobów:

 

1) poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do "koszyka" i zatwierdzając zamówione towary w koszyku),

2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej sklep@infoto.pl,

3) telefonicznie, pod numerem telefonu 42-2529995,

4) za pomocą faksu, przesyłając zamówienie na numer 42-2529996.

 

4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par. 3 ust. 3.

 

 

§ 5

 

1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

 

2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

 

3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

 

1) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego,

2) gotówką za pobraniem, przy odbiorze towaru, przy wyborze dostawy poprzez Pocztę Polską lub kuriera,

3) gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie Sprzedającego,

4) poprzez system płatności PayU, którego usługodawcą jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod poczt. 60-166.

5) poprzez system PayPal, którego usługodawcą jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

 

4. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:

 

1) przesyłką pocztową wysłaną Pocztą,

2) przesyłką kurierską,

3) za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost,

4) osobiście, w Sklepie, po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

 

5. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

 

 

§ 6

 

1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie określonym przy każdym z rodzaju towarów, na który składają się czas realizacji i czas dostawy:

 

1) "w magazynie" - towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Kupującego,

2) "1-2 dni" - towar jest dostępny u dostawców Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego,

3) "2-4 dni" - towar jest dostępny u dostawców Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego,

4) "5-10 dni" - towar jest dostępny u dostawców Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego,

5) "zapytaj o dostępność" - towar dostępny u dostawców Sprzedającego na indywidualne zamówienie, zostanie zamówiony po złożeniu zamówienia przez Kupującego, przy czym czas realizacji zamówienia zależny będzie od dostępności u Sprzedającego, nie dłuższy jednak, niż 30 dni,

6) "produkt wycofany" - towar wycofany z produkcji, możliwe niewielkie dostawy końcówek serii.

 

przy czym dostawa towaru następuje w terminie będącym sumą czasu realizacji i czasu dostawy.

 

2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

 

1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

 

2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie.

 

odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów

 

§ 7

 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne określoną w przepisach kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 8

 

1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z momentem jej wydania przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującemu.

 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne towarów powstałe po jej wydaniu przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego. Sprzedający może warunkowo przejąć odpowiedzialność za wady towarów powstałe po wydaniu towarów przewoźnikowi po dopełnieniu przez Kupującego zobowiązania określonego w ust. 4.

 

3. Sprzedający rejestruje czynności przy pakowaniu towarów w celu wydania przewoźnikowi w celu wykazania braku wad fizycznych.

 

4. Kupujący powinien zbadać przesłane towary w obecności przewoźnika pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku wystąpienia wad fizycznych Kupujący powinien sporządzić w obecności przewoźnika protokół, w którym wskazane zostaną uszkodzenia towarów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

 

 

§ 9

 

1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od daty wydania towaru Kupującemu.

 

2. Roszczenie Kupującego z tytułu wad towarów przedawnia się z upływem miesiąca licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

 

§ 10

 

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, proporcjonalnie do utraty wartości towaru, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 

2. Kupujący może odstąpić od umowy z tytułu wad towarów wyłącznie w przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o wymianie towaru lub usunięcia wady oraz niewykonaniu tego zobowiązania.

 

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na własny koszt. Sprzedający jest zobowiązany wadliwy towar przyjąć od Kupującego.

 

 

§ 11

 

1. Niezależnie od postanowień par. 7-10 Sprzedający odpowiada za wady fizyczne towarów wynikłe z winy umyślnej Sprzedającego.

 

2. Domniema się istnienia winy umyślnej Sprzedającego jeśli:

 

1) nie dopełnił obowiązków określonych w par. 8 ust. 3,

2) zarejestrowane czynności wskazują, że towar został wysłany z wadami fizycznymi.

 

 

gwarancja

 

§ 12

 

1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.

 

2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.

 

3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.

 

4. Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

 

warunki techniczne świadczenia usług

 

§ 13

 

1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2)  korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome

3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

 

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego „Świeżo Palona” przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

 

3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:

 

1) adres IP,

2) wersja przeglądarki,

3) rodzaj przeglądarki,

4) host,

5) system operacyjny.

 

 

§ 14

 

Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

 

 

§ 15

 

1. Sprzedający może dokonać zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

 

2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo rezygnacji z konta w Sklepie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

 

 

§ 16

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

 

2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed tą datą regulamin ma zastosowanie odpowiednie, to jest z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów kodeksu cywilnego o sprzedaży.

 

3. Każdy użytkownik Sklepu, który założył konto w Sklepie przed dniem 25 grudnia 2014 r., może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta w terminie 30 dni od wprowadzenia regulaminu.

Zgłoś błąd w działaniu strony

więcej informacji »